Punëtoria në qytetin e Obiliqit

March 15, 2022

Shoqata e Juristëve Norma mbajti punëtorinë në qytetin e Obiliqit, ku pjesëmarrëse ishin gra të ftuara nga OJQ “Aureola”

Shoqata e Juristëve Norma mbajti punëtorinë në qytetin e Obiliqit, ku pjesëmarrëse ishin gra të ftuara nga OJQ “Aureola”

Përmes punëtorive informuese dhe vetëdijësuese, NORMA synon që t’i identifikojë dhe t’u ndihmojë grupeve dhe rasteve që kanë nevojë për ndihmë juridike gjatë dhe jashtë këtyre takimeve.

NORMA po ashtu synon që të sigurojë respektimin e plotë të të drejtave të njeriut të garantuara me ligjet e Kosovës dhe normat e standardet ndërkombetare.

Ky aktivitet realizohet falë mbështetjes organizative të marrë nga rundi i 16 i Fondit të Grave të Kosovës (FGK), i Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK), me mbështetje financiare nga Trusti Sigrid Rausing.