SHOQATA E JURISTEVE (faqja duke u përditësuar)

Norma

Misioni dhe Visioni: NORMA është themeluar në vitin 1998 nga 12 anëtare juriste. Duke ndier nevojën për ofrimin e një ndihmese dhe kontributi shoqërisë kosovare, veçmas grave, që në atë kohë ishin në shumë fusha të rrezikuara, një grup juristesh me përvojë të gjatë si gjykatëse, avokate, juriste, në institucione të ndryshme administrative, u themelua Shoqata e Juristeve për Ndihmë Grave NORMA,organizatë kjo joqeveritare, jopërfituese dhe jopartiake.

Per ne: Në vitin e parë të themelimit, në pamundësi të regjistrimit, pa mbështetje financiare, pa zyrë, por me vullnet të madh, me ndihmën dhe kontributin e familjarëve të anëtareve të Shoqatës, kryesisht në shtëpitë e tyre organizoheshin takime të shpeshta pune, me të vetmin qëllim, realizimin e misionit të përcaktuar të Shoqatës.

Faleminderime të veçanta për UNDP ( United Nations Development Programme), për përkrahjen me projekte të Shoqatës së Juristëve NORMA.

OJQ Qendra

Shoqata e Juristëve NORMA në partneritet me OJQ Qendra për Fuqizimin e Gruas nga Prishtina, janë përfituese e grantit për projektin “ Realizimi i së Drejtës në Mbajtje Financiare dhe Ushqimi (Alimentacioni), i financuar nga Austrian Development Cooperation, dhe i përkrahur nga Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës (RrGGK).

OJQ Qendra

Shoqata e Juristëve NORMA në partneritet me OJQ Qendra për Fuqizimin e Gruas nga Prishtina, janë përfituese e grantit për projektin “ Realizimi i së Drejtës në Mbajtje Financiare dhe Ushqimi (Alimentacioni), i financuar nga Austrian Development Cooperation, dhe i përkrahur nga Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës (RrGGK).

OJQ Qendra

Shoqata e Juristëve NORMA në partneritet me OJQ Qendra për Fuqizimin e Gruas nga Prishtina, janë përfituese e grantit për projektin “ Realizimi i së Drejtës në Mbajtje Financiare dhe Ushqimi (Alimentacioni), i financuar nga Austrian Development Cooperation, dhe i përkrahur nga Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës (RrGGK).