Fokus grupi i parë me organizata

March 16, 2022

Shoqata e Juristëve Norma mbajti fokus grupin e parë, me gra të disa organizatave jo qeveritare.

Shoqata e Juristëve Norma mbajti fokus grupin e parë, me gra të disa organizatave jo qeveritare.

Përmes këtyre fokus grupeve, NORMA synon ngritjen e vetëdijes dhe njohurive të grave për të drejtat e tyre pronësore dhe të drejtën për trashëgimi.

NORMA po ashtu synon që të siguroj respektim të plotë të të drejtave të njeriut të garantuara me ligjet e Kosovës dhe normat e standardet ndërkombetare.

Ky aktivitet realizohet falë mbështetjes organizative të marrë nga rundi i 16 i Fondit të Grave të Kosovës (FGK), i Rrjetit të Grave të Kosovës (RrGK), me mbështetje financiare nga Trusti Sigrid Rausing.